Jakich narzędzi używają inwestorzy giełdowi?

Giełda Inwestowanie i oszczędzanie Pordnik

Inwestorzy to ludzie, którzy mają dużo wolnych środków finansowych. Nie chcą oni, by leżały one na koncie, bo wtedy tracą na wartości. Tak więc inwestują oni te środki w różne biznesy często pomagając rozkręcić innym ludziom ich firmy. Najczęściej jednak nie chcą oni inwestować w ciemno, chcą mieć gwarancję własnej inwestycji. Taką gwarancją są akcje giełdowe. W związku z tym zanim wyłożą pieniądze na czyjąś firmę to wprowadzają ją na giełdę i kupują akcje. W ten sposób firma dostaje środki finansowe, a inwestor udziały i gwarancję zwrotu poniesionych kosztów poprzez akcje.

Zanim inwestor podejmie decyzję, w jaką firmę zainwestować, dokonuje analizy firm „kandydatów” oraz rynku, na którym się one znajdują. Do tego celu służy wiele rodzajów analiz stosowanych przez inwestorów. Która jest najlepsza? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Rozstrzyga rynek.

Analiza fundamentalna jest główną techniką badania rynku. Korzysta się w niej z danych fundamentalnych ze spółki i jej otoczenia. Tak ocenia się kondycję ekonomiczną spółki  i dokonuje jej wyceny. Na podstawie tej analizy inwestuje się w wartość spółki. W takiej analizie możemy się posłużyć:

prospektem emisyjnym, memorandum informacyjnym lub innym dokumentem informacyjnym;
raportami bieżącymi oraz okresowymi, zawierającymi sprawozdania finansowe;
prognozami wyników;
oświadczeniami i wypowiedziami przedstawicieli spółki
informacjami branżowymi
danymi statystycznymi z gospodarki.

Dodatkowo uwzględniamy sytuację makroekonomiczną, politykę gospodarczą i monetarną, sytuację w branży, pozycję spółki w tej branży, kondycję spółki oraz jej mocne i słabe strony. Następnie obliczane są wskaźniki, które ukazują nam pełen obraz sytuacji w spółce. Wyliczane są one na podstawie bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, a także w późniejszej fazie, gdy spółka jest już na giełdzie, cen rynkowych akcji tej spółki. Wskaźniki są dobrym narzędziem wspomagającym inwestycję. Na ich podstawie można stwierdzić, w jakiej sytuacji znajduje się spółka oraz jakie są i czy są perspektywy rozwoju spółki. Wskaźniki klasyfikowane są według pięciu grup. Są nimi:

płynności – pokazują zdolność spółki do wywiązywania się z zobowiązań krótkoterminowych;
aktywności – pokazują, jak szybko spółka zamienia swoje zapasy i należności na gotówkę;
zadłużenia – informują o poziomie zadłużenia spółki i jej zdolności do obsługi tego zadłużenia;
rentowności – informują o wielkości zysku, jaki spółka osiągnęła w odniesieniu do zaangażowanych kapitałów lub majątku;
wartości rynkowej – służą ocenie wartości rynkowej spółki, która zależy od kursów jej akcji.

Analiza fundamentalna jest bardzo pracochłonna i kosztowna. Wymaga ona również specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin. Do tych dziedzin należą:

makroekonomia
znajomość finansów spółek
rachunkowość
prawo gospodarcze.

Z tego powodu stosuje się ją przy inwestycjach długoterminowych lub przy fuzjach i przejęciach. Nie wskazuje ona właściwego momentu na zakup akcji.

Kolejną przydatną analizą jest analiza techniczna. Jest to metoda badania trendów celowych. Wykorzystuje się w niej historyczne kursy akcji na giełdzie. Na tej podstawie prognozowane są trendy w rynku w różnych okresach. Długość analizy zależy od tego jaki przyjęliśmy horyzont inwestycyjny. Nie interesuje nas w tym przypadku co wpłynęło na układ sił popytu i podaży. Zadaniem tej analizy jest przewidzenie, co będzie przeważać w przyszłości: popyt czy podaż. Przyjmuje się do nich trzy założenia i są one następujące:

Rynek dyskontuje wszystko – cenniki fundamentalne w spółce, makroekonomiczne w kraju i wszystkie pozostałe mają odzwierciedlenie w cenie rynkowej. Przy czym nie analizujemy przyczyn ich zmian. Zakładamy, że są one efektem popytu i podaży. Podaż – ceny spadają, popyt – ceny rosną.
Ceny podlegają trendom – dzielą się one na długoterminowe, średnioterminowe oraz krótkoterminowe. Jest to określenie ze względu na ich długość. Natomiast mogą one być wzrostowe lub spadkowe. Tą ocenę dostajemy po tym, jak sprawdzimy kolejne punkty zwrotne wykresu cen.
Historia się powtarza – to stwierdzenie zostało wydedukowane z wieloletniej obserwacji rynków. Opiera się na tym, że w pewnych sytuacjach zachowania ludzkie są identyczne bądź podobne. Nie zmienia się to z biegiem czasu czy rozwojem technologii.

Na podstawie długoletnich obserwacji zauważono, iż odpowiednie formacje na wykresach cen zapowiadane są poprzez zmiany notowań instrumentów finansowych Tak więc, jeżeli w przeszłości dana formacja poprzedzała wzrost lub spadek to istnieje prawdopodobieństwo, że i teraz tak będzie. Tak więc rozróżniamy następujące formacje:

sygnalizujące odwrócenie trendu wzrostowego na spadkowy
sygnalizujące odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy
kontynuacji trendu.

Głównymi wskaźnikami w analizie technicznej są średnie kroczące. Obliczane są jako średnie ważone z określonej liczby notowań. Powodują one wygładzenie wykresu, a jednocześnie identyfikację rodzaju trendu. Na tej podstawie możemy określić punkty wejścia i wyjścia z rynku.

W analizie technicznej wykorzystujemy również oscylatory, które są wskaźnikami obliczanymi na podstawie notowań i wolumenu obrotów. Wartości tych oscylatorów zawierają się w pewnym przedziale. Uzupełniają one analizę formacji i trendów. Określają one stan rynku, tzn. czy jest on wykupiony czy wyprzedany. Jeżeli rynek jest wykupiony oznacza to, że większość uczestników wykonała planowe zakupy, co sprawia, że pojawiają się wysokie możliwości pojawienia trendu spadkowego. Natomiast jeżeli rynek jest wyprzedany oznacza to, że za chwile może pojawić się trend wzrostowy. Tak więc możemy określić moment, w którym warto nabyć akcje lub ich się pozbyć.

Każdy inwestor dywersyfikuje swoje inwestycje. Tworzy w tym celu tak zwany portfel inwestycji. Oznacza to, że inwestuje on w spółki na różnych rynkach i o różnej wielkości. Powoduje to zmniejszenie ryzyka utraty środków zainwestowanych przy dość dużej stopie zwrotu.

Analiza behawioralna zakłada, że zachowania inwestorów na giełdzie nie zawsze są racjonalne. Dzieje się tak z reguły podczas hossy albo bessy. W tym przypadku musimy analizować zachowania stadne. Akcje są kupowane w euforii i pozbywane w panice. Stosując ten typ analizy możemy przewidzieć zachowania rynku i inwestorów.

W artykule opisałem część analiz, którymi posługują się inwestorzy. Finanse są delikatną dziedziną, gdyż od nich zależy nasza przyszłość. Zanim podejmiemy decyzję o inwestycji skorzystajmy z analiz matematyczno-ekonomicznych. Pozwoli nam to graniczyć ryzyko inwestycyjne.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments