Podstawy analizy fundamentalnej

Podstawy analizy fundamentalnej

Artykuł Miesiąca

Śledząc na bieżąco np. kursy akcji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych trudno jest ocenić, czy warto w któreś zainwestować swoje pieniądze. Jednak przy decyzjach inwestycyjnych można wspierać się różnymi analizami aktywów finansowych, w tym analizą fundamentalną dokonywaną na przykład na rynku kapitałowym.

Śledząc na bieżąco np. kursy akcji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych trudno jest ocenić, czy warto w któreś zainwestować swoje pieniądze. Jednak przy decyzjach inwestycyjnych można wspierać się różnymi analizami aktywów finansowych, w tym analizą fundamentalną dokonywaną na przykład na rynku kapitałowym. Pozwala ona między innymi na udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, czy dany instrument finansowy w określonym momencie jest wystarczająco atrakcyjna dla inwestora – na tyle, by móc w niego zainwestować posiadany kapitał. Jak realizowana jest analiza fundamentalna i jakie są jej główne założenia?

Istota analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna pozwala na udzielenie rzetelnej odpowiedzi na pytanie o rzeczywistą, aktualną wartość spółki na rynku. Pozwala ona ocenić, czy akcje emitowane przez spółkę są odpowiednio oszacowane, ponieważ mogą być niedoszacowane, lub ich cena może być przeszacowana. Taka sytuacja powoduje, że inwestycje bywają nieprawidłowo wybrane. Kupujący akcje spółki, które obiektywnie rzecz ujmując są wycenione zbyt wysoko, może szybko zacząć liczyć straty na swojej inwestycji. Analiza fundamentalna sprowadza się do tego, by inwestor miał szansę pozyskać pełen przegląd informacji o spółce i jej aktywach, co pozwoli mu znacznie lepiej lokować pieniądze, z większą szansą na pożądany zysk i jego maksymalizację.

W jakim celu stosuje się analizę fundamentalną przy inwestowaniu?

Przy analizowaniu tego, czy warto zainwestować w daną spółkę na giełdzie papierów wartościowych, trzeba sprawdzić, jak wygląda jej kondycja finansowa, jak jest zarządzana, czy może planuje inwestycje i jak wygląda sektor, w którym funkcjonuje. Przydatna okazuje się analiza SWOT, czyli silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń występujących w jego otoczeniu. Analiza fundamentalna na rynku kapitałowym staje się dla inwestora podporą przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Stosuje się ją powszechnie na przykład na rynku akcji notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ale i na innych giełdach zagranicznych.

Przy analizie tej bada się spółkę, jej miejsce w branży, jak i to jak funkcjonuje dana gałąź gospodarki czy krajowy rynek – pod względem stopy inflacji, poziomu PKB czy bezrobocia i zatrudnienia. Słowem, analiza fundamentalna jest wszechstronna, a rzetelnie przeprowadzona analiza finansowa w ramach wspominanej analizy powoduje, że inwestor może podjąć bardziej racjonalne decyzje inwestycyjne.

Elementy składowe analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna obejmuje swoim zakresem różne badania. Przeprowadzane są wobec tego mniej lub bardziej szczegółowe analizy. To analiza makroekonomiczna, sektorowa, analiza sytuacji firmy na rynku, analiza finansowa spółki oraz wycena akcji.

Analiza makroekonomiczna pozwala ocenić, jak funkcjonuje gospodarka kraju, w którym zarejestrowana jest dana spółka. Konieczne jest zapoznanie się z jej otoczeniem gospodarczym, politycznym i społecznym. Osoba przeprowadzająca analizę makroekonomiczną powinna uwzględnić stan gospodarki i wahania koniunkturalne, a przy tym posługiwać się takimi wskaźnikami jak wysokość deficytu budżetowego, inflacji, zatrudnienia, PKB czy salda bilansu płatniczego.

Analiza sektorowa dotyczy tylko tej branży, w jakiej działa spółka. Powinna ona pozwolić na ocenę opłacalności inwestowania na danym rynku. Analiza sektorowa ocenia przewidywalną opłacalność, ale i oszacowanie ryzyka inwestowania w danej gałęzi gospodarki.

Sytuacja spółki na rynku oraz analiza finansowa dotyczą już konkretnego przedsiębiorstwa – emitenta na rynku kapitałowym. Musi ona oceniać jakość zarządzania spółki, działalność produkcyjną, usługową, ale i marketingową. Dobrze jest sprawdzić, jakie plany na przyszłość ma przedsiębiorstwo. Twardych danych dostarczy analiza finansowa oceniająca całokształt działalności gospodarczej firmy. Najczęściej przeprowadza się ją z użyciem analizy wskaźnikowej. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/analiza-fundamentalna

Analizę fundamentalną wieńczy wycena akcji spółki – realna, na podstawie zgromadzonych informacji oraz skonfrontowanie jej z kursem akcji na giełdzie papierów wartościowych.